Viihde

F: luonnosta apua ilmastokriisiä vastaan.

Nature Based Solutions (NBS), kuten huonontuneiden elinympäristöjen ennallistaminen, voi auttaa sopeutumaan ilmastonmuutokseen ja hillitsemään sitä. Tätä selittää FF viimeisimmässä raportissaan ”from nature a great help to stem the climate crisis”, joka on tehty ottaen huomioon Earth Hour, Earth Hour, maailmanlaajuinen aloite, joka symbolisella eleellä sammuttaa valot tunniksi kutsuu maailman liikkeelle turvallisemman, oikeudenmukaisen ja kestävän tulevaisuuden puolesta, ja että tämä vuosi pidetään 26.maaliskuuta kello 20.30 kunkin maan osalta.

Luontolähtöiset ratkaisut ovat käsite, jota on tutkittu ja kehitelty reilun kymmenen vuoden ajan. NBS for climate (nbs4c) määritellään ”ekosysteemien säilyttämiseen, hoitoon ja/tai ennallistamiseen tähtääviksi toimenpiteiksi, joiden tarkoituksena on tuottaa hyötyjä ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja/tai sen lieventämisen kannalta, mutta jotka tuottavat samanaikaisesti myös hyötyjä ihmisen kehitykselle ja biologiselle monimuotoisuudelle”.

Kustannus-hyötysuhteen analyysi osoittaa myös, että nbs4c on myös taloudelliselta kannalta kätevä verrattuna muihin tukitoimenpiteisiin, jotka eivät sisällä luonteeltaan tarjottuja palveluja. Euroopan ympäristöpoliittisen instituutin (Ieep) tilaama tuore tutkimus ”Välttämätön apu joidenkin aiemmin syntyneiden hiilidioksidipäästöjen takaisinperimiseksi edellyttäen, että samaan aikaan ilmastojärjestelmää häiritsevät kasvihuonekaasupäästöt ovat nollassa”, varoittaa YK: n ympäristöjärjestö thef.

Elinympäristöjä, jotka pystyvät varastoimaan eniten hiiltä, ovat metsät, kosteikot, jokisuut ja rannikkolaguunit. Euroopassa näitä elinympäristöjä edustavat ympäristöt, kuten ikivanhat pyökkimetsät, Siperian taiga, kosteikot ja metsäiset suot. Kosteikot ja erityisesti turvemaat sisältävät maailmanlaajuisesti noin 30% kaikesta maaperän orgaanisesta hiilestä, vaikka niiden osuus maapallon pinta-alasta on alle 10%. Samoin vanhoilla metsillä on suuri merkitys, sillä ne varastoivat enemmän hiiltä hehtaarille kuin nuoret metsät.

”Yhteisön kannalta tärkeiden luontotyyppien eli EU: n luontodirektiivin liitteeseen I sisältyvien luontotyyppien ennallistaminen voisi johtaa noin 84 miljoonan hiilitonnin tai noin 300 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöihin vuodessa, mikä vastaa Espanjan kaltaisen maan vuotuisia kasvihuonekaasupäästöjä. Kyse ei ole vain restauroinnista ja restauroinnista, vaan myös suojelusta.” Esimerkiksi merenpohja on ylivoimaisesti merkittävin orgaanisen hiilen lähde, ja merten suojelualueiden kautta on mahdollista ylläpitää meriympäristön pitkäaikaisia hiilivarastoja.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.